Školné

Školné je 2 000 Kč za měsíc, celkem tedy 24 000 Kč za rok.

Školné zahrnuje nadstandardní středoškolskou výuku, malý studijní kolektiv, učebnice (s výjimkou cizích jazyků apod.). Studenti skládají zálohu, z níž škola odečte při vrácení učebnic 10 % na obnovu fondu učebnic a pomůcky.

Školné je možné uhradit jednorázově, na dvě poloviny, čtvrtletně, měsíčně nebo podle dohody. Způsob úhrady je zapsaný v učební smlouvě, kterou mezi sebou uzavírají škola a zákonný zástupce, případně zletilý student.

Způsob platby: Převodem na účet 352 447 471/0100, variabilní symbol je rodné číslo studenta. Školné je také možné uhradit v hotovosti v kanceláři školy.

 

Stipendijní řád

Sociální stipendium

Zletilý student nebo zákonný zástupce mohou zažádat o přidělení tzv. sociálního stipendia. Dokládá se rámcový popis situace studenta, případně doložené doporučením relevantního úřadu státní správy či samosprávy.

 • O přidělení rozhoduje ředitel školy.
 • Stipendium není nárokové.
 • Stipendium může být přiznáno až do výše ročního školného.

Prospěchové stipendium

 • Posuzuje se prospěch studenta, docházka, intenzita zapojení do školního i mimoškolního života a chování.
  • Zletilý student nebo zákonný zástupce žádá o přiznání stipendia písemnou formou.
  • O přidělení rozhoduje ředitel školy na základě doporučení pedagogické rady.
  • Stipendium není nárokové.
  • Stipendium může být přiznáno až do výše ročního školného.
  • K posouzení dochází 1x za školní rok, zpravidla v posledním týdnu v srpnu.

Důvody odejmutí stipendia

 • zanechání studia
 • ukončení studia
 • neomluvená absence
 • udělení výchovného opatření (napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, ředitelská důtka, podmínečné vyloučení apod.)
 • nedostatečný prospěch v 1. pololetí školního roku, ve kterém je stipendium přiznáno
 • jiná okolnost, která je posouzena pedagogickou radou
Střední21

nám. Jana z Dražic 169
Roudnice nad Labem
413 01

telefon

Dana Skořepová
774 331 712

Richard Červený
723 829 267

Sledujte nás