Profil absolventa

Střední21 propojuje skutečný život se školním vzděláváním a připravuje odpovědné, samostatné, kriticky myslící studenty. Ti si po maturitě můžou zvolit pokračovat na vysokou školu nebo do praxe, kde se jako vzdělané osobnosti snadno uplatní.

Kombinované lyceum nabízí rozsáhlý přehled. Volbu odborného zaměření nechává až na konec prvního ročníku, kdy se studenti dokáží informovaně rozhodnout pro humanitní nebo technický obor.

 

Společný základ absolventů obou zaměření Střední21:

 

 • Mají pozitivní vztah k učení, ovládají různé techniky a strategie nabývání vědomostí, plánují si své vzdělávací cíle, sledují a hodnotí svůj pokrok.
 • Uplatňují různé metody myšlení při porozumění problému, volí vhodné prostředky, spolupracují.
 • Komunikují ve 2 cizích jazycích, vyjadřují se přiměřeně účelu, ústně i písemně formulují své myšlenky, umí formulovat a obhájit své názory a postoje v diskuzi.
 • Flexibilně reagují na měnící se životní i pracovní podmínky, ověřují získané poznatky, kriticky uvažují, přijímají odpovědnost za svá rozhodnutí.
 • Jednají samostatně, iniciativně a odpovědně v zájmu vlastním i veřejném, respektují sebe i ostatní, jednají morálně a v souladu se zákony, uznávají tradice a morální hodnoty.
 • Mají zodpovědný postoj k profesní budoucnosti, rozumí podstatě podnikání a kriticky pracují s informačními technologiemi.

Technické zaměření

 • Absolvent rozumí problematice technických oborů
 • Ovládá základní metody vědecké práce, aplikuje matematické postupy a prostorovou představivost při řešení technických problémů
 • Využívá prostředky ICT  k modelování a simulaci technických i společenských procesů a ke zvýšení efektivnosti své činnosti, zpracovává a interpretuje získaná data

 

Možnosti uplatnění: práce s prostředky informačních a komunikačních technologií, využívání pokročilých grafických programů pro projektování (CAD systémy), projektové práce ve stavebnictví, elektrotechnice a strojírenství

Navazující vzdělávání: technické obory na vysokých či vyšších odborných školách

Humanitní zaměření

 • Absolvent ovládá strategie učení a umí zhodnotit práci vlastní i ostatních
 • Konstruktivně komunikuje, dokáže projevit empatii, vytvářet pocit důvěry a zvládat stresové situace
 • Respektuje rozdílnost a váží si různorodosti
 • Rozpoznává příležitost pro osobní či profesní rozvoj, dokáže zhodnotit přínosy, rizika a etický rozměr 

Možnosti uplatnění: ve výchovně vzdělávacích a sociálních institucích

Navazující vzdělávání: humanitní obory na filozofických, pedagogických, právně a sociálně orientovaných fakultách vysokých škol či na vyšších odborných školách

RVP Kombinované lyceum (kód 78 – 42 – M/06), 4letý studijní obor zakončený maturitní zkouškou, denní forma studia

Studenti mohou využít internátní ubytování přímo ve městě.

Střední21

nám. Jana z Dražic 169
Roudnice nad Labem
413 01

telefon

Dana Skořepová
774 331 712

Richard Červený
723 829 267

Sledujte nás