Portfolio a kritéria jeho hodnocení

Uchazeč předloží připravené portfolio do 1. března 2024.

Náležitosti portfolia

Uchazeč vkládá jednotlivé složky s povinnými částmi do desek formátu A4.

 • Titulní list se jménem a příjmením uchazeče a označením studijního oboru (grafické či výtvarné zpracování je na uvážení uchazeče)
 • Odpovědi na otázky níže
 • Důkazy k odpovědím na otázky

Způsob zpracování:

 • Elektronicky nebo psané ručně
 • Maximální rozsah odpovědí 4 strany A4
 • Odpovědi jako souvislý text nebo myšlenková mapa

  Otázky

  • Co byste o sobě řekl/a? Představte se nám.
  • Účastnil/a jste se nějaké soutěže, olympiády?
  • Jak trávíte čas mimo školu?
  • Proč jste si vybral/a právě tuto střední školu?
  • Jaké jsou vaše silné a slabé stránky?
  • Představte si sami sebe za 5 let. Kde pracujete / Co studujete? Čeho jste docílil/a?

  Příloha s důkazy k odpovědím:
  Student přiloží alespoň 3 důkazy (maximálně však 5). Mezi důkazy může zařadit svou tvorbu, diplomy, certifikáty, fotografie, záznamy o projektech, doklady o dobrovolnictví, členství v zájmových kroužcích, apod. Ke každému důkazu připojí krátký komentář. Student použije kopie dokumentů, originály si ponechá.

   Struktura pohovoru:

   • V úvodu má uchazeč prostor pro představení se. Využívá při tom své portfolio. Doporučujeme si řeč připravit a vyzkoušet. U pohovoru není  k dispozici prezentační technika, proto uchazeč nezpracovává žádnou elektronickou prezentaci.
   • Pohovor trvá cca 15 minut. Za školu se ho účastní minimálně 2 lidé (zpravidla třídní učitel budoucího 1. ročníku, zástupce vedení školy nebo školní psycholog).

    Po skončení se členové komise bez uchazečovy přítomnosti poradí a přidělí mu body.

   Bodování pohovoru a portfolia:

   Při stanovování výsledků přijímacího řízení má portfolio s následným pohovorem váhu 30% přijímacího řízení.

   Celkem je za něj možné získat 100 bodů.

     • Kvalita zpracování portfolia (30 bodů)
      • Členění, logičnost, přehlednost
      • Způsob zpracování
      • Používání spisovného jazyka
      • Odpovědi na všechny otázky
     • Ústní pohovor (70 bodů)
      • Schopnost reagovat na případné dotazy komise
      • Způsob prezentace (dodržování zásad správného prezentování – přednes prezentace, dodržování očního kontaktu apod.)
      • Používání spisovného jazyka
   Střední21

   nám. Jana z Dražic 169
   Roudnice nad Labem
   413 01

   telefon

   Dana Skořepová
   774 331 712

   Richard Červený
   723 829 267

   Sledujte nás