Portfolio a kritéria jeho hodnocení

Uchazeč předloží připravené portfolio, pohovor nad ním trvá 15 minut. Za školu se ho účastní minimálně 2 lidé (zpravidla třídní učitel budoucího 1. ročníku, zástupce vedení školy nebo školní psycholog). Portfolio je potřeba odevzdat ve škole do 3. března 2023 (osobně či poštou).

Náležitosti portfolia

Uchazeč vkládá jednotlivé složky s povinnými částmi do desek formátu A4.

 • Titulní list se jménem a příjmením uchazeče (grafické či výtvarné zpracování je na uvážení uchazeče)
 • Odpovědi na otázky níže
 • Důkazy k odpovědím na otázky

Způsob zpracování:

 • Elektronicky nebo psané ručně
 • Maximální rozsah odpovědí 4 strany A4
 • Odpovědi jako souvislý text nebo myšlenková mapa (je možné využít vhodné aplikace nebo software)

  Otázky

  • Co byste o sobě řekl/a? Představte se nám.
  • Jaké jsou vaše životní cíle, čeho chcete dosáhnout, co chcete umět?
  • Co vás ve škole baví, z čeho máte radost? Účastnil/a jste se nějaké soutěže, olympiády?
  • Jak trávíte čas mimo školu?
  • Kterou knihu jste naposledy přečetl/a?
  • Proč jste si vybral/a právě tuto střední školu?
  • Jaké jsou vaše silné stránky?
  • Jaké jsou vaše slabé stránky?
  • Představte si sami sebe za 5 let. Kde pracujete / Co studujete? Čeho jste docílil/a?

  Příloha s důkazy k odpovědím:
  Student přiloží alespoň 3 důkazy (maximálně však 5). Mezi důkazy může zařadit svou tvorbu, diplomy, certifikáty, fotografie, záznamy o projektech, doklady o dobrovolnictví, členství v zájmových kroužcích, apod. Ke každému důkazu připojí krátký komentář. Student použije kopie dokumentů, originály si ponechá.

   Struktura pohovoru:

   • Úvodních 5 minut má uchazeč prostor pro představení (včetně zájmů a koníčků). Využívá při tom své portfolio. Doporučujeme si řeč připravit a vyzkoušet. U pohovoru není  k dispozici prezentační technika, proto uchazeč nezpracovává žádnou elektronickou prezentaci.
   • Dalších 10 minut věnujeme diskuzi nad důkazy v portfoliu.

   Po skončení se členové komise bez uchazečovy přítomnosti poradí a přidělí mu body.

   Bodování portfolia:

   Při stanovování výsledků přijímacího řízení má portfolio s následným pohovorem váhu 60 % ze 40% školní části přijímacího řízení.

   Celkem je za něj možné získat 100 bodů.

     • Předložení portfolia do stanoveného termínu (10 bodů)
     • Kvalita zpracování portfolia (30 bodů)
      • Členění, logičnost, přehlednost
      • Způsob zpracování (náročnost zpracování, použití kreativního zpracování apod.)
      • Používání spisovného jazyka
      • Odpovědi na všechny otázky
     • Ústní pohovor (60 bodů)
      • Schopnost reagovat na případné dotazy komise
      • Způsob prezentace (dodržování zásad správného prezentování – přednes prezentace, dodržování očního kontaktu apod.)
      • Používání spisovného jazyka
   Střední21

   nám. Jana z Dražic 169
   Roudnice nad Labem
   413 01

   telefon

   Dana Skořepová
   774 331 712

   Richard Červený
   723 829 267

   Sledujte nás